Project Case
Daqing oil filed
Puyang oil filed
Daqing oil filed
Puyang oil filed
Hubei yichang junyao international squares
Hubei yichang junyao international squares
Jinzhou new time wharf
Jinzhou new time wharf
Ruian people hospital
Ruian people hospital
Shanghai sanxiangsiji flower city
Shanghai sanxiangsiji flower city
Suizhou city government building
Chongqing changshouqu government buliding
Suizhou city government building
Chongqing changshouqu government buliding
Wenfu railway
Yongtaiwen railway
Wenfu railway
Yongtaiwen railway
Wenzhou electronic firm
Heilongjiang province wandashan electronic firm
Wenzhou electronic firm
Heilongjiang province wandashan electronic firm
Wenzhou entry-exit inspection and quarantine bureau
Wenzhou entry-exit inspection and quarantine bureau
Zhejiang cangnan middle school 
Kaifeng 27th middle school
Zhejiang cangnan middle school
Kaifeng 27th middle school
DUBAI MALL HOTEL
DUBAI MALL HOTEL
Baogang group
Nanchang steel company
Jiangsu shatie group
Baogang group
Nanchang steel company
Jiangsu shatie group
Prev 1 Next